Platí od 24.02.2023

Obchodní podmínky internetového obchodu - www.new-electric.pl

I. Obecná ustanovení

 1. 1. Tato Pravidla vymezují všeobecné obchodní podmínky, způsob poskytování elektronických Služeb a prodeje uskutečňovaného prostřednictvím internetového obchodu www.new-electric.pl. Provozovatelem obchodu je Krzysztof Czurczak, podnikající pod názvem BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, zapsaný v rejstříku podnikatelů Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti vedené Ministerstvem hospodářství na adrese ul. Strefowa 9D, 42-202 Częstochowa, NIP 6861576041, REGON 241937993, dále jen Prodávající.
 2. Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím:
  1. e-mailovou adresu: sklep@new-electric.pl;
  2. telefonní číslo: +48 (34)3072100;
  3. kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.
  4. Chat dostupný na internetových stránkách internetového obchodu;
 3. Tyto obchodní podmínky jsou trvale dostupné na internetových stránkách www.new-electric.pl, a to způsobem, který umožňuje kdykoli získat, reprodukovat a zaznamenat jejich obsah vytištěním nebo uložením na nosič.
 4. Prodávající upozorňuje, že využívání Služeb poskytovaných elektronickou cestou může být ze strany každého uživatele internetu spojeno s rizikem spočívajícím v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do počítačového systému Klienta a získání a pozměnění jeho dat neoprávněnými osobami. Aby se Zákazník vyhnul riziku výše uvedených hrozeb, měl by používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu, zejména antivirový software a firewall.

II. Definice

Pojmy používanými v Pravidlech se rozumí:

 1. Pracovní dny - jsou dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků;
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají způsobilost k právním úkonům, která v rámci Internetového obchodu zadává Objednávku nebo využívá jiné Služby dostupné v Internetovém obchodu;
 3. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů);
 4. Účet - část Internetového obchodu přidělená danému Klientovi, prostřednictvím které může Klient provádět určité úkony v Internetovém obchodě;
 5. Spotřebitel - Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu § 22[1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel - Klient, který je podnikatelem ve smyslu článku 43[1] občanského zákoníku;
 7. Obchodní podmínky - tento dokument;
 8. Zboží - produkt prezentovaný v Internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici u každého z prezentovaných produktů;
 9. Kupní smlouva - kupní smlouva o prodeji Zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
 10. Služby - služby poskytované Prodávajícím Zákazníkům elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění);
 11. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění);
 13. Objednávka - projev vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, ve kterém je uveden zejména druh a počet Zboží.

III. Pravidla používání Internetového obchodu

 1. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že Zákazníkem používaný informační systém splňuje následující minimální technické požadavky:
 2. počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu,
  1. přístup k elektronické poště,
  2. internetový prohlížeč Microsoft Edge verze 42.x nebo novější, Firefox verze 48.0 nebo novější, Chrome verze 50 nebo novější, Opera verze 50 nebo novější, Safari verze 10.x. nebo novější,
  3. ve webovém prohlížeči povoleny soubory cookie a Javascript.
 3. Používáním Internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost Zákazníka, která vede k jeho seznámení se s obsahem obsaženým v Obchodě.
 4. Zákazník je zejména povinen:
  1. neposkytovat a nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní práva a jiná práva třetích osob,
  2. používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména používáním specifického softwaru nebo zařízení,
  3. nepodnikat takové kroky, jako je: zasílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci internetového obchodu,
  4. používat Internetový obchod způsobem, který nezatěžuje ostatní Zákazníky a Prodávajícího,
  5. používat jakýkoli obsah umístěný v rámci internetového obchodu pouze pro vlastní potřebu,
  6. používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných v Polské republice, ustanoveními Obchodních podmínek a obecnými zásadami používání Internetu.

IV. Služby

 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím Internetového obchodu bezplatně využívat Služby, které jsou poskytovány Prodávajícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba vedení účtu v Internetovém obchodě je dostupná po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je zpřístupněn na jedné ze stránek Internetového obchodu. Smlouva o poskytování služby spočívající ve vedení Účtu v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká podáním žádosti Zákazníka o zrušení Účtu.
 3. Zákazník má možnost přidávat Zboží do seznamu "K oblíbeným". Smlouva o poskytování Služby spočívající v přidávání Zboží do seznamu "K oblíbeným" se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odstranění Zboží ze seznamu nebo ukončením relace prohlížeče Zákazníka.
 4. Klient má možnost dostávat od Prodávajícího obchodní informace formou zpráv zasílaných na Klientem uvedenou e-mailovou adresu (služba Newsletter). Za tímto účelem je nutné uvést platnou e-mailovou adresu nebo aktivovat příslušné pole v registračním formuláři nebo v objednávkovém formuláři. Zákazník může souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli odvolat. Smlouva o službě zasílání novinek se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká na základě žádosti Zákazníka o odstranění jeho e-mailové adresy ze služby zasílání novinek nebo odhlášení z odběru prostřednictvím odkazu ve zprávě o službě zasílání novinek.
 5. Zákazník má možnost zaslat zprávu Prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře. Smlouva o poskytování Služby spočívající ve zpřístupnění interaktivního formuláře umožňujícího Zákazníkovi kontaktovat Prodávajícího se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání zprávy Zákazníkem.
 6. Zákazník má možnost zveřejňovat v Internetovém obchodě individuální a subjektivní vyjádření týkající se mimo jiné Zboží nebo průběhu obchodu. Přidáním prohlášení Zákazník prohlašuje, že je vlastníkem veškerých práv k takovému obsahu, zejména autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zveřejňování vyjádření ke Zboží v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem přidání vyjádření.
 7. Názory by měly být upraveny jasně a srozumitelně a nesmí porušovat platné právní předpisy, včetně práv třetích osob - zejména nesmí být hanlivé, porušovat osobnostní práva nebo představovat jednání nekalé soutěže. Zveřejněná prohlášení jsou šířena na webových stránkách internetového obchodu.
 8. Zveřejněním výroků zákazník souhlasí s volným užitím těchto výroků a jejich zveřejněním prodávajícím, jakož i s vytvořením díla ve smyslu zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (Dz. U. 1994 č. 24, bod 83).
 9. Zákazník má možnost kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím chatu dostupného na webových stránkách Obchodu. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zpřístupnění interaktivního chatu umožňujícího Zákazníkovi kontaktovat Prodávajícího se uzavírá na dobu určitou a zaniká v okamžiku, kdy Zákazník zavře chatovací okno nebo opustí webové stránky On-line obchodu.
 10. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a akce, jejichž podmínky budou vždy upřesněny na webových stránkách obchodu. Akce v On-line obchodě se nesčítají, pokud není v pravidlech dané akce uvedeno jinak.
 11. Poruší-li Zákazník ustanovení těchto Obchodních podmínek, může Prodávající po neúčinné výzvě k ukončení nebo odstranění porušování, se stanovením přiměřené lhůty, smlouvu o poskytování Služeb vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou.

V. Postup při uzavírání kupní smlouvy

 1. Informace o Zboží uvedené na internetových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření Smlouvy ve smyslu § 71 Občanského zákoníku.
 2. Veškeré Zboží dostupné v Internetovém obchodě je zcela nové, odpovídá Smlouvě a bylo legálně uvedeno na polský trh.
 3. V případě, že Prodávající používá mechanismy individuální úpravy cen na základě automatizovaného rozhodování, poskytne tyto informace Spotřebiteli při každém podání Objednávky, přičemž zohlední požadavky, které v tomto ohledu ukládají předpisy o ochraně osobních údajů.
 4. Předpokladem pro podání Objednávky je, že Spotřebitel má aktivní e-mailový účet.
 5. V případě podání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách Internetového obchodu je Objednávka podána Spotřebitelem Prodávajícímu v elektronické podobě a představuje návrh na uzavření smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka učiněná v elektronické podobě je pro Zákazníka závazná, pokud Prodávající zašle na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí k provedení Objednávky, které představuje prohlášení Prodávajícího o přijetí nabídky Zákazníka a jeho obdržením Zákazníkem je uzavřena Kupní smlouva.
 6. Podání Objednávky v Internetovém obchodě telefonicky nebo zasláním e-mailové zprávy probíhá v Pracovní dny a hodiny uvedené na webových stránkách Internetového obchodu. Za tímto účelem by měl Zákazník:
  1. v průběhu telefonického hovoru nebo v obsahu elektronické zprávy adresované Prodávajícímu uvést název Zboží z nabídky Zboží na webových stránkách Internetového obchodu a jeho množství,
  2. uvést způsob doručení a způsob platby z možností doručení a platby uvedených na internetových stránkách Internetového obchodu,
  3. uvést údaje nezbytné pro vyřízení Objednávky, zejména: jméno a příjmení, bydliště a e-mailovou adresu.
 7. Informaci o celkové hodnotě Objednávky, uvedené v předchozím bodě, poskytne Prodávající vždy ústně po úplném vyplnění Objednávky nebo informováním prostřednictvím e-mailu spolu s informací, že uzavřením Kupní smlouvy Zákazníkovi vzniká povinnost zaplatit za objednané Zboží, tímto okamžikem je Kupní smlouva uzavřena.
 8. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, zašle Prodávající Zákazníkovi potvrzení o podmínkách učiněné Objednávky vždy po učinění Objednávky telefonicky nebo e-mailem.
 9. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník, který je Spotřebitelem, odešle (v reakci na potvrzení podmínek Objednávky zaslané Prodávajícím) na e-mailovou adresu Prodávajícího elektronickou zprávu, ve které Zákazník: akceptuje obsah podané Objednávky a souhlasí s jejím provedením a akceptuje obsah Pravidel a potvrzuje, že se seznámil s poučením o odstoupení od Smlouvy.
 10. Po uzavření Kupní smlouvy Prodávající potvrdí Zákazníkovi své obchodní podmínky, a to jejich zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka nebo písemně na Zákazníkem uvedenou adresu.
 11. Kupní smlouva se uzavírá v polském jazyce, přičemž její obsah je v souladu s Obchodními podmínkami.

VI. Dodávka

 1. Dodání Zboží je omezeno na území Polské republiky a provádí se na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy doručení objednaného Zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;
  2. doručeno do balíkomatu.
 3. Prodávající na webových stránkách Obchodu v popisu Zboží informuje Zákazníka o počtu pracovních dnů potřebných pro vyřízení Objednávky a její doručení, jakož i o výši poplatků za doručení Zboží.
 4. Lhůta pro dodání a vyřízení Objednávky se počítá v Pracovních dnech v souladu s písm. VII odst. 2.
 5. Prodávající poskytne Zákazníkovi doklad o koupi.
 6. Pokud jsou pro Zboží, které je předmětem Objednávky, stanoveny různé dodací lhůty, platí pro celou Objednávku nejdelší ze stanovených lhůt.

VII. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků.
 2. Klient si může zvolit následující způsoby platby:
  1. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Klientovi potvrzení o přijetí Objednávky, a zásilka bude odeslána bezprostředně po připsání peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího a dokončení Objednávky);
  2. dobírka - platba při osobním odběru Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno bezprostředně poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude odesláno při osobním odběru Prodávajícího);
  3. dobírka, platba dodavateli při dodání (v tomto případě bude zpracování Objednávky a její odeslání zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a Objednávka bude dokončena);
  4. elektronická platba (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému zúčtovatele, že Zákazník provedl platbu, a expedice bude provedena bezprostředně po dokončení Objednávky);
  5. platba ve splátkovém systému (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, jejím dokončení a po obdržení platby od Payu.
 3. Prodávající informuje Zákazníka na webových stránkách Obchodu o lhůtě, ve které je Zákazník povinen provést úhradu Objednávky. V případě nezaplacení Objednávky Zákazníkem ve lhůtě uvedené v předchozí větě může Prodávající po neúčinné výzvě k zaplacení se stanovením přiměřené lhůty od Smlouvy odstoupit na základě § 491 občanského zákoníku.

VIII. Právo na odstoupení od Smlouvy

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu učiněním příslušného prohlášení ve lhůtě 14 dnů. Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před uplynutím této lhůty.
 2. Prohlášení může Zákazník formulovat sám nebo může využít vzorové prohlášení, které Prodávající zpřístupní na internetových stránkách Obchodu.
 3. Lhůta 14 dnů se počítá ode dne dodání Zboží nebo v případě Smlouvy o poskytování služeb ode dne jejího uzavření.
 4. Po obdržení prohlášení o odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem zašle Prodávající na e-mailovou adresu Spotřebitele potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy.
 5. Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy je vyloučeno v případě, že:
  1. Smlouvy o poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po provedení plnění obchodníkem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí;
  2. Smlouva, u níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. smlouva, jejímž předmětem plnění je nerekonstruované zboží vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. smlouva, jejímž předmětem plnění je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  5. smlouva, jejímž předmětem plnění je zboží dodané v uzavřeném obalu, které nelze po otevření obalu vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. smlouva, jejímž předmětem plnění jsou výrobky, které se po dodání stávají vzhledem ke své povaze neoddělitelnými od jiných věcí;
  7. smlouva, jejímž předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
  8. Smlouva, ve které Spotřebitel výslovně požádal, aby k němu Prodávající přijel provést neodkladnou opravu nebo údržbu; pokud Prodávající dodatečně provede jiné služby než ty, jejichž provedení si Spotřebitel vyžádal, nebo dodá jiné Zboží než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, náleží Spotřebiteli právo na odstoupení od Smlouvy, pokud jde o dodatečné služby nebo Zboží;
  9. smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů dodaných v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  10. smlouva, jejímž předmětem je dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  11. smlouva uzavřená formou veřejné dražby;
  12. Smlouva o poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby se dostavil k prodávajícímu za účelem opravy, a služba již byla s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele plně provedena.
  13. Smlouvy o poskytnutí ubytování, které není určeno k bydlení, o přepravě zboží, o pronájmu automobilu, o stravování, o volnočasových, zábavních, sportovních nebo kulturních akcích, pokud je ve smlouvě stanoven den nebo doba poskytnutí služby;
  14. Smlouva o poskytování digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po plnění prodávajícího ztratí právo od smlouvy odstoupit, a vzal to na vědomí, a prodávající poskytl spotřebiteli potvrzení uvedené v § 15 odst. 1 a 2 nebo § 21 odst. 1 zákona o právech spotřebitelů.
 6. Další výjimky z práva na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. 38 odst. 2 zákona o právech spotřebitelů.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku se Smlouva považuje za neuzavřenou. To, co si strany poskytly, se vrací v nezměněné podobě, ledaže změna byla nutná za účelem zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo proběhnout neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží by mělo být vráceno na adresu Prodávajícího.
 8. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, vrátí Spotřebiteli všechny platby, které Spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem vrácení platby, přičemž tento způsob nesmí Spotřebiteli způsobit žádné náklady. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží Zboží zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve, ledaže Prodávající nabídl Spotřebiteli, že si Zboží vyzvedne sám.
 9. Zvolil-li Spotřebitel jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit Spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které Spotřebiteli vznikly.
 10. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, pokud se Prodávající nedohodl na úhradě těchto nákladů.

IX. Reklamace Zboží v záruce

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží v souladu se Smlouvou.
 2. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se Smlouvou za podmínek stanovených Zákonem o právech spotřebitelů vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem, a vůči Zákazníkovi, který je fyzickou osobou uzavírající Smlouvu v přímé souvislosti s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu Smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti. Záruka pro podnikatele je vyloučena.
 3. Stížnosti vyplývající z porušení práv Zákazníka zaručených zákonem nebo na základě těchto Pravidel je třeba adresovat společnosti BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, ul. Strefowa 9D, 42-202 Częstochowa, na e-mailovou adresu: sklep@new-electric.pl, telefonní číslo +48 (34)3072100.
 4. Pro posouzení reklamace by měl Zákazník zaslat nebo doručit reklamované Zboží, pokud možno s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by mělo být doručeno nebo zasláno na adresu uvedenou v bodě. 3.
 5. Prodávající se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení.
 6. V případě nedostatků v reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k jejímu doplnění v potřebném rozsahu neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení výzvy Zákazníkovi.

X. Reklamace poskytování služeb elektronickými prostředky

 1. 1. Zákazník je oprávněn podávat Prodávajícímu reklamace týkající se fungování Obchodu a využívání Služeb. Stížnosti lze podávat písemně na adresu: BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK, Strefowa 9D, 42-202 Częstochowa, na e-mailovou adresu: sklep@new-electric.pl, telefonní číslo +48 (34)3072100.
 2. V reklamaci by měl Zákazník uvést své jméno, korespondenční adresu, druh a popis problému.
 3. Prodávající se zavazuje prověřit každou reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení. V případě nedostatků v reklamaci Prodávající vyzve Zákazníka k jejímu doplnění v potřebném rozsahu do 7 dnů ode dne doručení výzvy Zákazníkovi.

XI. Záruky

 1. Na Zboží může mít Prodávající záruku.
 2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, je informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou je poskytována, uvedena vždy v popisu Zboží na internetových stránkách Obchodu.

XII. Způsoby mimosoudního vyřizování stížností a reklamací

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamací a šetření stížností:
  1. je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud působící při Obchodní inspekci s návrhem na řešení sporu vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy;
  2. je oprávněn obrátit se na oblastního inspektora obchodní inspekce s návrhem na zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím;
  3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, k jejímž zákonným úkolům patří ochrana spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Polské sdružení spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707 a Sdružení polských spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl;
  4. podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté Zákazníky v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Obchodu.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva k On-line obchodu, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce On-line obchodu, jakož i k formulářům, logům, náleží Prodávajícímu a jejich užití může být prováděno pouze způsobem stanoveným a v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 2. Ustanovení obsažená v těchto obchodních podmínkách týkající se spotřebitele, předmětu odstoupení od smlouvy a reklamace se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti. Ustanovení o mimosoudním vyřizování stížností a reklamací se nepoužijí.
 3. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, řeší příslušné soudy v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
 4. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Podnikatelem, se postupují příslušnému soudu podle sídla Prodávajícího.
 5. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky, ustanovení zákona o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení polského práva.
 6. Každý Zákazník bude informován o všech změnách těchto Obchodních podmínek prostřednictvím informací na hlavní stránce Internetového obchodu, které budou obsahovat shrnutí změn a datum jejich účinnosti. Zákazníci, kteří mají Účet, budou o změnách spolu s jejich shrnutím navíc informováni na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum účinnosti změn nesmí být kratší než 14 dní od data jejich oznámení. Pokud Zákazník, který má Účet, nesouhlasí s novým obsahem Obchodních podmínek, je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího do 14 dnů ode dne informování o změnách Obchodních podmínek. Oznámení Prodávajícímu o neakceptování nového obsahu Obchodních podmínek má za následek ukončení Smlouvy.
Načítání...